Oznámenie spoločnosti trivago o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: december 2022

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webové stránky, aplikácie alebo iné služby a ponuky (spoločne uvádzané ako „služby“) prevádzkované spoločnosťou trivago N.V. a jej dcérskymi spoločnosťami (ďalej uvádzané ako „my“, „nás“ alebo „spoločnosť trivago“).

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame informácie o tom, ako spoločnosť trivago spracúva osobné údaje v súvislosti s vaším používaním príslušných služieb. Osobné údaje sú ľubovoľné údaje, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu, a to priamo alebo nepriamo.

trivago ako spoločnosť zaoberajúca sa vyhľadávaním metaúdajov vás môže presmerovať na webové stránky alebo aplikácie tretích strán. Upozorňujeme, že nad službami tretích strán nemáme žiadnu kontrolu a že vaše využívanie týchto služieb tretích strán sa riadi pravidlami ochrany osobných údajov uverejnenými na príslušných webových stránkach alebo v aplikáciách, a nie týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Na základe nepretržitého technologického vývoja, zmien našich služieb, novelizácií zákonov či z iných dôvodov sa môžu vyžadovať úpravy nášho oznámenia o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov budeme pravidelne meniť a žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o jeho obsahu.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť trivago N.V. kontroluje operácie spracovania opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. trivago je spoločnosť založená na základe holandských zákonov a má svoje sídlo na adrese Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Nemecko.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov alebo položiť všeobecnú otázku o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou trivago alebo o tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na náš tím zaslaním e-mailu na adresu privacy@trivago.com.

Ak sa chcete obrátiť priamo na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, pošlite e-mail na adresu privacy@trivago.com s predmetom „Do pozornosti pracovníka zodpovedného za ochranu údajov“. Upozorňujeme, že e-maily odoslané na túto adresu nebudú automaticky dôverné/nebude ich čítať len pracovník zodpovedný za ochranu údajov. Ak požadujete dôvernú komunikáciu s naším pracovníkom zodpovedným za ochranu údajov, uveďte to vo svojom e-maile a my takúto komunikáciu zabezpečíme.

2. Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva: Informácie o tom, ako sa s nami skontaktovať a ako si uplatniť tieto práva, nájdete v časti 1.

2.1 Všeobecné práva

Máte nasledujúce zákonné práva na ochranu údajov za príslušných zákonných podmienok: právo na informácie (čl. 13 smernice GDPR), právo na prístup (čl. 15 smernice GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 smernice GDPR), právo na opravu (čl. 16 smernice GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 smernice GDPR) a právo na prenosnosť údajov (čl. 20 smernice GDPR).

2.2 Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli. Dôsledkom toho bude, že vaše osobné údaje súvisiace s týmto súhlasom v budúcnosti už nebudeme spracúvať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do času jeho odvolania.

2.3 Právo na podanie námietky voči spracovaniu údajov na základe legitímneho záujmu

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe legitímneho záujmu, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje viac nebudeme spracúvať za predpokladu, že nebudeme môcť predložiť pádne a legitímne dôvody spracovania, ktoré by boli nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, prípadne že spracovanie údajov pomáha pri presadzovaní, uplatňovaní alebo ochrane právnych nárokov.

2.4 Práva na podanie námietky voči priamemu marketingu

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. Ďalšie podrobnosti o tom, ako namietať voči akejkoľvek forme priameho marketingu, nájdete v časti 6.1.

2.5 Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou na ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na ktorýkoľvek orgán na ochranu údajov v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, najmä v mieste vášho bydliska. Príslušným orgánom dohľadu pre spoločnosť trivago je: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefón: 0211/38424-0, e-Mail: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Aké údaje od vás zbierame

Keď využívate naše služby, spracúvame tieto typy osobných údajov:

 • Používateľské údaje
  • Osobné údaje zozbierané na vytvorenie členského účtu, ako napríklad: vaše meno, e-mailová adresa, heslo.
  • Kontaktné údaje a ďalšie informácie, ktoré s nami môžete zdieľať, ako je vaša poštová adresa, vek, pohlavie, krajina bydliska, profily na sociálnych sieťach, správy, ktoré ste poslali nášmu tímu, spätná väzba, komentáre, odpovede na prieskumy alebo rozhovory, účasť na našich propagačných aktivitách.
 • Údaje o používaní
  • Informácie o tom, ako využívate naše služby, vrátane podrobností, ktoré ste zadali pri vyhľadávaní pomocou našich služieb (vrátane cieľa, dátumu, počtu hostí, meny), zobrazených ponúk a kliknutí na odkazy.
  • Interakcia v rámci našej marketingovej komunikácie: môžeme zbierať informácie o vašej interakcii s našimi priamymi marketingovými správami vrátane nášho bulletinu a push správ (ako sú napríklad analýzy počtu otvorení nášho bulletinu alebo kliknutí na hypertextové odkazy v ňom).
 • Údaje o rezerváciách: keď využijete naše služby a kliknete na odkaz na ponuku ubytovania, ktorá je uvedená v našich službách, online rezervačná stránka, na ktorej sa táto ponuka uvádza, nám môže poslať osobné údaje týkajúce sa akejkoľvek následnej rezervácie, ktorú zadáte na tejto online rezervačnej stránke.
 • Údaje o polohe: môžeme spracúvať približné informácie o polohe na základe vašej IP adresy (na úrovni krajiny alebo mesta). Okrem toho na základe vášho predchádzajúceho súhlasu môžeme použiť údaje GPS, aby sme vám v mobilnom zariadení poskytli prispôsobené výsledky vyhľadávania.
 • Bankové údaje: hoci nie sme priamo zapojení do procesu rezervácie ubytovania a spracúvania platieb, môžeme vás z času na čas požiadať, aby ste nám poskytli svoje bankové údaje, napríklad z dôvodu vyplatenia provízie používateľom.
 • Technické údaje: príklady zahŕňajú IP adresu, súbory cookie, identifikačné údaje (ID relácie, ID člena, ID zariadenia), stav prístupu/stavový kód HTTP, softvér a verziu prehliadača, operačný systém a jeho rozhranie, poskytovateľa internetových služieb, jazyk a ďalšie konfiguračné nastavenia.

4. Prečo a ako používame vaše osobné údaje

Nižšie nájdete informácie o (i) dôvodoch, prečo zbierame a používame vaše osobné údaje, ako aj (ii) príslušný právny základ pre každý účel a (iii) príslušné kategórie osobných údajov. Vaše osobné údaje sa môžu používať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poskytovanie našich služieb vrátane pomoci pri porovnávaní cien a ponúk ubytovania a pri hľadaní ideálneho ubytovania.
  • Právny základ: plnenie zmluvy, súhlas.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, údaje o rezerváciách, údaje o polohe, technické údaje.
 • Vytváranie a udržiavanie bezpečného a spoľahlivého prostredia pre naše služby vrátane vášho používateľského účtu trivago.
  • Právny základ: dodržiavanie zákonnej povinnosti, legitímny záujem.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, technické údaje.
 • Chápanie, ako využívate naše služby, využívanie spätnej väzby, ktorú nám pošlete, na zlepšenie našich služieb, identifikácia trendov v tomto odvetví a vývoj nových produktov a funkcií na zlepšenie vášho zážitku.
  • Právny základ: súhlas, legitímny záujem.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, údaje o rezerváciách, technické údaje.
 • Posielanie priamej marketingovej komunikácie o našich službách alebo súvisiacich službách, poskytovanie reklamy v našich službách, ako aj na webových stránkach tretích strán (či už personalizovaných, alebo nie) a iné spôsoby spravovania propagačných aktivít (ako sú lotérie a podobné darčeky).
  • Právny základ: súhlas, legitímny záujem.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, technické údaje.
 • Komunikácia s vami, odpovedanie na vaše otázky a komentáre a poskytovanie služieb zákazníkom.
  • Právny základ: plnenie zmluvy, legitímny záujem.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, údaje o rezerváciách, bankové údaje.
 • Plnenie zmluvných záväzkov voči tretím stranám, ako sú online rezervačné stránky uvedené v našich službách.
  • Právny základ: plnenie zmluvy, legitímny záujem.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, údaje o rezerváciách.
 • Plnenie zákonných povinností, požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní, predchádzanie podvodom a uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti, legitímny záujem, plnenie zmluvy.
  • Kategórie použitých osobných údajov: používateľské údaje, údaje o používaní, údaje o rezerváciách, technické údaje.

5. S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami príjemcov za predpokladu, že existuje vhodný právny základ:

 • Dcérske spoločnosti v našom 100 % vlastníctve.
 • Autentifikační partneri: napríklad pri prihlásení sa do našich služieb pomocou služieb tretích strán, ako je Facebook, Google alebo Apple.
 • Poskytovatelia služieb ako tretie strany, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov, ako sú poskytovatelia hostingu a uchovávatelia údajov, poskytovatelia služieb zákazníkom, poskytovatelia komunikačných služieb, poskytovatelia zabezpečenia a prevencie podvodov, vymáhatelia dlhov, poskytovatelia analytických, reklamných a marketingových služieb.
 • Poskytovatelia služieb ako tretie strany, ktorí nám poskytujú služby a sú nezávislými prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad poskytovatelia zabezpečenia a prevencie podvodov, prevádzkovatelia sociálnych mediálnych sietí a poskytovatelia reklamných a marketingových služieb.
 • Obchodní partneri, s ktorými môžeme spoločne ponúkať produkty alebo služby. Ide o služby ponúkané prostredníctvom našich služieb v spolupráci s inými tretími stranami.
 • Poskytovatelia cestovných služieb ako tretie strany, ako sú hotely, letecké spoločnosti, požičovne automobilov, poisťovne, vlastníci nehnuteľností, cestovní sprievodcovia alebo poskytovatelia aktivít.
 • Orgány činné v trestnom konaní. S cieľom predchádzať, odhaľovať a stíhať nelegálne činnosti a hrozby pre štátnu alebo verejnú bezpečnosť a predchádzať ohrozeniam životov ľudí.
 • V rámci podnikovej transakcie, ako je fúzia, predaj, konsolidácia alebo predaj majetku.

Ak prenášame údaje našim poskytovateľom služieb, môžu tieto údaje použiť iba na plnenie svojich úloh. Poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili plnením úloh. Sú zmluvne viazaní našimi pokynmi, majú vhodné technické a organizačné opatrenia a pravidelne ich monitorujeme.

6. Informácie špecifické pre službu

6.1 Bulletin

Ponúkame služby spojené s bulletinmi, ktoré môžu zahŕňať inšpiratívny cestovateľský obsah, odkazy na prieskumy alebo lotérie, pripomienky týkajúce sa vyhľadávaní, ktoré ste vykonali prostredníctvom našich služieb, alebo iné novinky o našich službách alebo službách ponúkaných našimi partnermi.

Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu priamo prostredníctvom našich služieb, dostanete e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že ste vlastníkom zadanej e-mailovej adresy. Ak registráciu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše osobné údaje sa po jednom mesiaci odstránia.

Ak viac od nás nechcete dostávať bulletiny, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z ich odberu kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ uvedený v päte každého z našich bulletinov alebo skontaktovaním sa s naším tímom zodpovedným za ochranu osobných údajov, ako je opísané vyššie v časti 1.

6.2 Používateľský účet na lokalite trivago

Vytvorenie používateľského účtu na lokalite trivago je dobrovoľné, no môže byť potrebné na úplné využívanie funkcií niektorých našich služieb.

Všetky informácie vo svojom používateľskom účte na lokalite trivago môžete spravovať, upravovať a odstraňovať. Upozorňujeme, že po určitej dobe nečinnosti váš používateľský účet na lokalite trivago automaticky odstránime.

6.3 Funkcia Business Studio

Ak používate funkciu Business Studio, získate súkromný prístup k účtu chránený heslom a môžete zobrazovať a spravovať údaje uložené v príslušnom účte. Hotelieri, ktorí majú účet trivago Business Studio, môžu dostávať priame informácie o nových alebo dodatočných funkciách.

7. Informácie o súboroch „cookie“

Vždy keď využívate naše služby, používame súbory „cookie“ a ďalšie technológie online sledovania. V tomto odseku nájdete informácie o tom, čo sú súbory „cookie“, ako ich spoločnosť trivago používa a ako môžete spravovať svoje preferencie.

7.1 Čo sú súbory „cookie“?

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky alebo aplikácie. Okrem súborov „cookie“ môžeme používať ďalšie technológie sledovania, ako sú webové majáky, označenia alebo pixely (malé grafické obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré naznačujú, že táto stránka bola zobrazená), alebo súpravy na vývoj softvéru (SDK – technológia sledovania uložená v aplikácii). V tomto odseku sa budú súbory „cookie“ a iné technológie sledovania všeobecne označovať ako súbory „cookie“.

Súbory „cookie“ umožňujú webovým stránkam rozpoznávať zariadenia používateľov a ukladať informácie o obsahu, ktorý si používatelia prezerajú a s ktorým interagujú, a vďaka tomu im prinášajú prispôsobený zážitok (napríklad zapamätanie si preferencií a nastavení).

Súbory „cookie“ možno rozdeliť do rôznych kategórií:

 • V závislosti od ich operátora:
  • Súbory „cookie“ prvej strany umiestňuje spoločnosť trivago na naše webové stránky a do aplikácií.
  • Súbory „cookie“ tretích strán prevádzkujú na našich webových stránkach alebo v aplikáciách externí poskytovatelia, ako sú reklamní partneri, poskytovatelia zabezpečenia a partneri z oblasti sociálnych médií.
 • V závislosti od ich trvania:
  • Dočasné súbory „cookie“: tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po zatvorení prehliadača.
  • Trvalé súbory „cookie“: tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po nastavenom časovom limite, ktorý sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru „cookie“. Súbory „cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

7.2 Ako spoločnosť trivago používa súbory „cookie“?

Spoločnosť trivago alebo externí poskytovatelia prevádzkujúci súbory „cookie“ tretích strán na našich webových stránkach alebo v aplikácii používajú súbory „cookie“ opísané v časti vyššie nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prísne nevyhnutné: tieto súbory „cookie“ sú potrebné na to, aby ste mohli používať naše služby. Bez týchto súborov „cookie“ nemožno naše služby riadne poskytovať.
 • Funkčné súbory „cookie“: tieto súbory „cookie“ nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré ste vykonali na našich webových stránkach alebo v aplikáciách (napríklad vybratý jazyk alebo mena) a poskytujú vám vylepšené a prispôsobené funkcie. Ak tieto súbory „cookie“ nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto funkcie nemusia fungovať správne.
 • Výkonnostné súbory „cookie“: tieto súbory „cookie“, ktoré umiestnime my alebo v niektorých prípadoch naši obchodní partneri, nám umožňujú zbierať informácie o výkone našich služieb (t. j. ktoré stránky sa navštevujú/používajú najviac alebo najmenej). Tieto informácie používame na udržiavanie, vývoj a vylepšovanie našich služieb. Ak tieto súbory „cookie“ nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše webové stránky a aplikácie, a nebudeme môcť monitorovať ich výkon.
 • Marketingové súbory „cookie“: tieto súbory „cookie“ nastavujú prostredníctvom našich webových stránok a aplikácií naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na webových stránkach tretích strán. Ak tieto súbory „cookie“ nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej prispôsobená reklama.

Niektoré súbory „cookie“ umiestnené na našich webových stránkach a v aplikáciách pochádzajú od našich obchodných partnerov.

Používame nástroje nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky na základe nášho legitímneho záujmu poskytovať základné funkcie našej webovej stránky. V týchto prípadoch je prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení nevyhnutne potrebné a uskutočňuje sa na základe implementačných zákonov smernice o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácii členských štátov EÚ, v Nemecku v súlade s paragrafom 25 (2) zákona TTDSG.

Používame všetky ostatné nepodstatné (voliteľné) nástroje, ktoré poskytujú dodatočné funkcie na základe vášho súhlasu. Prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení sa uskutočňuje na základe implementačných zákonov smernice o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácii členských štátov EÚ, v Nemecku v súlade s paragrafom 25 (1) zákona TTDSG. Spracovanie údajov pomocou týchto nástrojov prebieha iba vtedy, ak sme na to vopred dostali váš súhlas.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín (napríklad do USA), pozrite si časť 8 („Prenos do iných krajín“), v ktorej tiež nájdete informácie o rizikách, ktoré to môže znamenať.

7.3 Ako spravovať preferencie týkajúce sa súborov „cookie“?

Svoj súhlas s používaním súborov „cookie“, ktoré nie sú nevyhnutné, môžete kedykoľvek odvolať alebo upraviť kliknutím na príslušný odkaz v päte našich webových stránok alebo konfiguráciou nastavení svojho webového prehliadača tak, aby ste súbory „cookie“ odmietli. Stačí prejsť do časti Pomocník na paneli nástrojov vo vašom prehliadači. Môžete tiež navštíviť lokalitu www.youronlinechoices.com alebo www.youradchoices.com, kde sa dozviete, ako zrušiť odber prispôsobených reklám.

V mobilnom zariadení vám môže operačný systém umožniť kontrolu súborov „cookie“ prostredníctvom funkcie nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch výrobcu vášho zariadenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory „cookie“, niektoré časti našich služieb nemusia fungovať podľa plánu alebo nemusia fungovať vôbec.

8. Prenos do iných krajín

Vzhľadom na globálnu povahu nášho podnikania môžeme vaše osobné údaje zdieľať medzinárodne s dcérskymi spoločnosťami v našom 100 % vlastníctve a s našimi partnermi a poskytovateľmi služieb. Môžu spracovávať vaše osobné údaje v krajinách, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov EÚ alebo od zákonov platných v krajine vášho bydliska.

Vždy keď sa na takéto krajiny nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, prijímame dodatočné opatrenia, aby sme zabezpečili, že prenos vašich osobných údajov je v súlade s platnými zákonmi, ako sú štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.

Ak je prenos do tretej krajiny povolený a neplatí žiadne rozhodnutie o primeranosti ani primerané záruky, existuje potenciálne riziko, že orgány v príslušnej tretej krajine môžu získať prístup k preneseným údajom, aby ich mohli zbierať a analyzovať, a že nemožno zaručiť vymožiteľnosť vašich dotknutých práv.

9. Ako spoločnosť trivago chráni vaše údaje?

V rámci nášho záväzku chrániť vaše osobné údaje sme prijali vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Ide napríklad o pseudonymizáciu, šifrovanie, brány firewall alebo kontroly prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme a aktualizujeme, aby zodpovedali technologickému vývoju.

10. Kedy sa vaše údaje odstránia?

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré boli zozbierané, a v súlade s platnými právnymi predpismi. Potom údaje okamžite odstránime, teda ak údaje stále nepotrebujeme do uplynutia zákonných premlčacích lehôt (napríklad na dôkazné účely v prípade občianskoprávnych nárokov alebo z účtovných a daňových dôvodov) alebo ak existuje iný právny základ podľa zákona o ochrane údajov pre ďalšie spracovanie vašich údajov v konkrétnom prípade. Vaše údaje budeme anonymizovať, ak ich máme v úmysle používať na analytické štatistické účely počas dlhších období.