Oznámenie spoločnosti trivago o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webové lokality hosťované spoločnosťou trivago N.V. a jej dcérskymi spoločnosťami (napríklad webové lokality na vyhľadávanie hotelov, magazín trivago Magazine, stránky spoločnosti trivago, funkciu Business Studio, funkciu Hotel Manager atď.), aplikáciu trivago a bulletin spoločnosti trivago (súhrne označované ako „služby“).

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame informácie o spracovaní osobných údajov pri používaní našich služieb. Osobné údaje sú ľubovoľné údaje, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti trivago, obráťte sa na nás na adrese info@trivago.sk a ako predmet uveďte „Privacy Query“.

Na základe nepretržitého technologického vývoja, zmien našich služieb, novelizácií zákonov či z iných dôvodov sa môžu vyžadovať úpravy nášho oznámenia o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov budeme pravidelne meniť a žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o jeho obsahu.

1. Strana zodpovedná za spracovanie údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spracúvame, je spoločnosť trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Nemecko, telefón: +49-211-3876840000, e-mail: info@trivago.sk.

2. Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov sa môžete obrátiť na adrese info@trivago.sk a ako predmet uveďte „Privacy Query“.

3. Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

3.1 Všeobecné práva

Máte právo na informácie, získanie prístupu k údajom, opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania, podanie námietky voči spracovaniu a prenos údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

3.2 Práva na podanie námietky voči spracovaniu údajov na základe legitímneho záujmu

Na základe článku 21, odsek (1), všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (EÚ) 2016/679 (ďalej uvádzané ako „nariadenie GDPR“) máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu osobných údajov, keď sa vaše údaje spracúvajú v súlade s článkom 6, odsek (1) (e) alebo článkom 6, odsek (1) (f) nariadenia GDPR, a to z dôvodov vyplývajúcich z konkrétnej situácie. Týka sa to tiež profilovania. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje viac nebudeme spracúvať za predpokladu, že nebudeme môcť predložiť pádne a legitímne dôvody spracovania, ktoré by boli nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, prípadne že spracovanie údajov pomáha pri presadzovaní, uplatňovaní alebo ochrane právnych nárokov.

3.3 Práva na podanie námietky voči priamemu marketingu

Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, na základe článku 21, odsek (2) nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Týka sa to tiež profilovania, ak takéto profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Ak podáte námietku voči spracovaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje viac nebudeme na tento účel spracúvať.

3.4 Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania svojich osobných údajov, a to príslušnému orgánu dohliadajúcemu na ochranu údajov.

4. Spracovanie osobných údajov pri používaní služieb

Osobné údaje spracúvame na základe legitímneho záujmu s výnimkou špecifických okolností, za ktorých poskytujete súhlas alebo za ktorých je spracovanie nevyhnutné na účely zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, alebo ak ste nás pred uzatvorením zmluvy požiadali o prijatie špecifických krokov. Na ochranu vašich osobných údajov sa vzťahujú príslušné bezpečnostné opatrenia a vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Pomoc pri hľadaní ideálneho hotela.
 • Poskytovanie prispôsobených a relevantnejších výsledkov pri hľadaní hotelov.
 • Poskytovanie, zabezpečovanie, údržba a zlepšovanie našich služieb určených pre našich používateľov.
 • Vývoj nových produktov a funkcií súvisiacich s hľadaním hotelov a cestovaním.
 • Chápanie toho, ako používatelia využívajú naše služby, aby sme sa mohli zlepšovať a poskytovať im ešte lepšie služby.
 • Priamy marketing určený pre používateľov našich služieb, ktorý je zameraný na naše alebo súvisiace služby.
 • Naše reklamy a reklamy tretích strán v našich službách a na webových lokalitách tretích strán.
 • Prieskum medzi používateľmi, ktorý zlepšuje to, ako používatelia využívajú naše služby, a tiež zlepšuje samotné naše služby.
 • Pomoc pri rezervácii hotelov.
 • Dodržiavanie zákonných povinností, predchádzanie podvodom a riešenie sporov.
 • Pomoc orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní a riešení trestných činov.

Keď využívate naše služby, spracúvame tieto typy osobných údajov:

 • Osobné identifikačné informácie, ako napríklad meno, adresa, telefónne čísla alebo e-mailové adresy.
 • Osobné detaily, napríklad vek, pohlavie, dátum narodenia.
 • Elektronické identifikačné údaje, ako napríklad adresy IP, súbory „cookie“, časy pripojenia, ID zariadenia, mobilné reklamné identifikátory, dátum a čas žiadosti, čas, obsah žiadosti (konkrétna stránka), status prístupu/kód statusu HTTP, množstvo prenesených údajov, webová lokalita, ktorá prijíma žiadosť, softvér a verzia prehliadača, operačný systém a jeho rozhranie a jazyk.
 • Údaje, ktoré sprístupňuje váš prehliadač alebo zariadenie.
 • Elektronické lokalizačné údaje, napríklad údaje zo služby GPS a údaje o polohe.
 • Finančné identifikačné údaje, napríklad čísla kreditných alebo debetných kariet.
 • Údaje o vašej interakcii s našimi službami vrátane detailov, ktoré ste zadali pri vyhľadávaní pomocou našich služieb.
 • Údaje týkajúce sa zadaných rezervácií ubytovania, napríklad hotel, dátumy a cena.
 • Bezpečnostné detaily, napríklad heslá súvisiace s našimi službami.
 • Keď využijete naše služby a kliknete na prepojenie na ponuku ubytovania, ktorá je uvedená v našich službách, online rezervačná stránka, na ktorej sa táto ponuka uvádza, nám môže poslať osobné údaje týkajúce sa akejkoľvek následnej rezervácie, ktorú zadáte na tejto online rezervačnej stránke.

Keď používate naše služby, môžeme zdieľať vaše osobné údaje s nasledujúcimi kategóriami príjemcov:

 • Naše stopercentne vlastnené dcérske spoločnosti.
 • Nezávislí poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov, ako sú poskytovatelia hostingu a uchovávania údajov, poskytovatelia služieb zákazníkom, poskytovatelia komunikačných služieb, poskytovatelia zabezpečenia a prevencie podvodov, poskytovatelia kreditných kariet a platobných služieb, poskytovatelia analytických služieb, reklamy a marketingu. Títo poskytovatelia sú zmluvne zaviazaní k tomu, že nebudú zdieľať vaše osobné údaje so žiadnou inou stranou a nebudú ich používať na žiadny iný účel.
 • Nezávislí poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú služby a sú nezávislými prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad poskytovatelia zabezpečenia a prevencie podvodov alebo poskytovatelia reklamy a marketingu.
 • Obchodní partneri alebo partnerské spoločnosti, s ktorými môžeme spoločne ponúkať produkty alebo služby. Pôjde o služby ponúkané prostredníctvom našich služieb v spolupráci s inými tretími stranami.
 • Nezávislí poskytovatelia cestovných služieb, ako sú hotely, letecké spoločnosti, požičovne automobilov, poisťovne, vlastníci nehnuteľností, cestovní sprievodcovia alebo poskytovatelia aktivít.
 • Orgány činné v trestnom konaní. S cieľom predchádzať nelegálnym činnostiam a hrozbám pre štátnu alebo verejnú bezpečnosť, odhaľovať a stíhať ich a predchádzať ohrozeniam životov ľudí.
 • V rámci podnikovej transakcie, ako je fúzia, predaj, konsolidácia alebo predaj majetku.

5. Kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, uložíme poskytnuté údaje (e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Ak náš kontaktný formulár využívame na vyžiadanie údajov, ktoré nie sú potrebné na skontaktovanie sa s vami, takéto údaje vždy označujeme ako voliteľné. Tieto informácie slúžia na odôvodnenie vašej žiadosti a zlepšenie jej spracovania. Vaša správa môže byť prepojená s rôznymi aktivitami, ktoré ste vykonali na stránke trivago. Zozbierané informácie budú výhradne využité na poskytnutie podpory súvisiacej s vašou rezerváciou a na lepšie pochopenie vašej spätnej väzby. Prehľad týchto informácií sa poskytuje výslovne dobrovoľne a s vaším súhlasom, a to v súlade s článkom 6, odsek 1a nariadenia GDPR. Ak ide o informácie o komunikačných kanáloch (ako je napríklad e-mailová adresa alebo telefónne číslo), zároveň súhlasíte s tým, že sa s vami môžeme v opodstatnených prípadoch skontaktovať prostredníctvom týchto komunikačných kanálov s cieľom reagovať na vašu žiadosť. Tento súhlas môžete, samozrejme, v budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Údaje získané v tejto súvislosti odstraňujeme, ak už ich viac nie je potrebné uchovávať, alebo obmedzujeme ich spracúvanie, ak ich uchovávanie vyžaduje zákon.

6. Bulletin

6.1 Všeobecné informácie

Na základe vášho súhlasu získaného v súlade s článkom 6 (1) (a) nariadenia GDPR môžete odoberať náš bulletin, ktorý obsahuje informácie o ponukách našich služieb a služieb tretích strán. Na registráciu na odber nášho bulletinu využívame metódu dvojitého prihlásenia sa na odber. To znamená, že po registrácii vám na špecifikovanú e-mailovú adresu odošleme e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že chcete dostávať bulletin. Ak registráciu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie sa po jednom mesiaci zablokujú a automaticky odstránia.

Okrem toho ukladáme adresy IP, ktoré ste použili, a časy registrácie a potvrdenia. Cieľom tohto postupu je overiť vašu registráciu a v prípade potreby vás informovať o možnom zneužití vašich osobných údajov.

Jedinou požiadavkou na odosielanie bulletinu je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie doplnkových údajov je dobrovoľné a tieto údaje sa použijú na osobné skontaktovanie sa s vami. Po potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu na účely odosielania bulletinu. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6 (1) (a) nariadenia GDPR.

Súhlas s prijímaním bulletinu môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s bulletinom alebo obrátením sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

6.2 Sledovanie bulletinu

Na sledovanie a analyzovanie vašich interakcií s bulletinom používame webové signály, sledovacie pixely a ďalšie technológie. Tieto údaje sú pridelené k vašej e-mailovej adrese a anonymizovanému ID. Tieto údaje používame na vytváranie používateľského profilu s cieľom prispôsobiť vám bulletin. Váš používateľský profil bude vychádzať z vašich interakcií s bulletinom, našimi službami a webovými stránkami a aplikáciami tretích strán.

Voči tomuto postupu môžete kedykoľvek namietať využitím odkazu na zrušenie odberu uvedeného v každom e-maile alebo obrátením sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov.

Sledovanie bulletinu nie je možné, ak vo svojej e-mailovej aplikácii predvolene deaktivujete zobrazovanie obrázkov. V takom prípade sa nebude zobrazovať celý bulletin a nebudete môcť používať všetky funkcie. Ak obrázky zobrazíte manuálne, údaje sa budú sledovať.

7. Špecifické funkcie služieb

7.1 Používateľský účet na lokalite trivago

Na lokalite trivago si môžete vytvoriť používateľský účet. Po vytvorení používateľského účtu na lokalite trivago získate súkromný prístup chránený heslom a budete si môcť prezerať a spravovať údaje uložené vo vašom účte. Vytvorenie používateľského účtu na lokalite trivago je dobrovoľné, no môže sa vyžadovať na využívanie všetkých funkcií niektorých našich služieb.

Po vytvorení používateľského účtu na lokalite trivago vám budeme posielať náš bulletin a ďalší obsah priameho marketingu. Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť alebo môžete odstrániť svoj používateľský účet na lokalite trivago.

Všetky informácie vo svojom používateľskom účte na lokalite trivago môžete spravovať, upravovať a odstraňovať. Právny základ takéhoto spracovania predstavuje článok 6, odseky (1) (a), (b) a (f) nariadenia GDPR.

7.2 Funkcie Business Studio a Hotel Manager

Ak používate funkciu Business Studio alebo Hotel Manager, získate súkromný prístup k účtu chránený heslom a môžete zobrazovať a spravovať údaje uložené v príslušnom účte. S hoteliermi, ktorí majú účet v službe trivago Business Studio/Hotel Manager, sa môžeme skontaktovať telefonicky a môžeme ich informovať o nových alebo doplnkových funkciách tohto nástroja. Právny základ takéhoto spracovania predstavuje článok 6, odseky (1) (b) a (f) nariadenia GDPR.

7.3 Rozhranie trivago Express Booking alebo rezervácia jediným kliknutím

Ak používate rozhranie trivago Express Booking alebo funkciu rezervácie jediným kliknutím, môžete sa rozhodnúť, či si chcete vytvoriť používateľský účet na lokalite trivago a uložiť poskytnuté osobné údaje, aby sme neskôr tieto osobné údaje mohli využívať na rezervácie ďalších hotelov, čím sa celý proces rezervácie zjednodušuje. Keď sa rozhodnete zarezervovať si hotel, odošleme hotelu vaše osobné údaje potrebné na rezerváciu, aby ju mohli pracovníci hotela spracovať. Právny základ takéhoto spracovania predstavuje článok 6, odsek (1) (b) nariadenia GDPR. Právnym základom pre prenos vašich osobných údajov mimo EÚ je článok 49 (1) (b).

7.4 Externé odkazy

Ak naše služby odkazujú na iné webové lokality alebo aplikácie, tieto novootvorené odkazy sa neriadia týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Mali by ste si preštudovať zásady ochrany osobných údajov na týchto webových lokalitách alebo v týchto aplikáciách, aby ste zistili, ako zhromažďujú, používajú a zverejňujú osobné údaje.

8. Používanie doplnkov sociálnych sietí

Táto webová stránka používa doplnky sociálnych sietí príslušných poskytovateľov.

Tieto doplnky zhromažďujú vaše údaje a prenášajú ich na server konkrétneho dodávateľa. Prijali sme technické opatrenia na zaručenie ochrany vašich osobných údajov, ktoré zaručujú, že dodávatelia konkrétnych doplnkov nemôžu vaše údaje zhromažďovať bez vášho súhlasu. Pôvodne budú pri vašej návšteve lokality prepojenej s doplnkami deaktivované. Doplnky sa neaktivujú, kým nekliknete na konkrétny symbol, čím vyjadrujete svoj súhlas s prenosom svojich údajov konkrétnemu dodávateľovi. Právny základ používania doplnkov predstavuje článok 6 (1) (a) nariadenia GDPR.

Po aktivácii doplnky tiež zhromažďujú osobné identifikačné informácie, napríklad adresu IP, a odosielajú ich do siete konkrétneho doplnku sociálnej siete. Pri návšteve konkrétnej webovej lokality aktivované doplnky sociálnych sietí zároveň nastavujú súbor „cookie“ s jedinečným identifikátorom. Sieť doplnku sociálnej siete tak môže vytvárať profily vášho používateľského správania. Vytvára ich aj vtedy, keď nie ste členom siete doplnku sociálnej siete. Ak ste členom siete doplnku sociálnej siete a ste prihlásení na webovej stránke, ktorú ste navštívili, vaše údaje a informácie o návšteve webovej stránky môžu byť prepojené s vaším profilom v sieti doplnku sociálnej siete. Nijakým spôsobom neovplyvňujeme to, do akej miery presne sieť doplnku sociálnej siete spracúva vaše údaje. Ďalšie informácie o rozsahu, povahe a účele spracovania údajov a o právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v oznámeniach o ochrane údajov od konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete. Nájdete ich na nasledujúcich adresách:

9. Rozhranie Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť registrácie a prihlasovania sa prostredníctvom účtu v službe Facebook. Ak sa zaregistrujete prostredníctvom služby Facebook, spoločnosť Facebook vás požiada o povolenie poskytnúť nám určité údaje z vášho účtu v službe Facebook. Môže ísť o meno, priezvisko a e-mailovú adresu na overenie vašej identity a pohlavia, ako aj o všeobecnú polohu, odkaz na váš profil v službe Facebook, časové pásmo, dátum narodenia, profilový obrázok, informácie o obsahu, ktorý ste označili ako Páči sa mi to, a zoznam priateľov.

Tieto údaje bude zhromažďovať služba Facebook a prenášať ich nám. Vo svojom účte v službe Facebook môžete pomocou nastavení ochrany osobných údajov ovládať, ktoré informácie zo služby Facebook dostaneme.

Tieto údaje sa použijú na vytvorenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu. Právny základ predstavuje článok 6, odseky 1 a, b a f nariadenia GDPR.

Ak sa u nás zaregistrujete prostredníctvom služby Facebook, váš účet sa automaticky prepojí s vaším účtom v službe Facebook a informácie o vašich aktivitách na našej webovej lokalite, ak sú k dispozícii, sa budú zdieľať v službe Facebook a zverejňovať sa na vašej časovej osi a v kanáli s novinkami.

10. Používanie súborov „cookie“

Súbory „cookie“ sa budú ukladať vo vašom zariadení pri používaní našej webovej lokality. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku pridelenom používanému prehliadaču. Z umiestnenia, na ktorom sú súbory „cookie“ nastavené, sa získavajú určité informácie. Slúžia na to, aby sa webová lokalita jednoduchšie používala a celkovo efektívnejšie fungovala. Súbory „cookie“ používame aj na vašu identifikáciu pri ďalších návštevách.

Táto webová lokalita využíva nasledujúce typy súborov „cookie“, ktorých rozsah využitia a funkcie sú vysvetlené nižšie:

10.1 Súbory „cookie“ prenosu

Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po zatvorení prehliadača. Zvlášť zahŕňajú relačné súbory „cookie“. Ukladajú ID relácie, ku ktorému môžu byť z vášho prehliadača k spoločnej relácii pridelené viaceré žiadosti. Umožňuje to rozpoznanie vášho zariadenia pri návrate na našu webovú lokalitu. Relačné súbory „cookie“ sa odstraňujú po odhlásení sa alebo zatvorení prehliadača.

10.2 Trvalé súbory „cookie“

Tieto súbory „cookie“ sa automaticky odstraňujú po nastavenom časovom limite, ktorý sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru „cookie“. Súbory „cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

10.3 Súbory „cookie“ vo formáte Flash

Použité súbory „cookie“ vo formáte Flash nezhromažďuje prehliadač, ale doplnok Flash. Okrem toho používame objekty ukladania HTML5, ktoré sa ukladajú vo vašom termináli. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje nezávisle od používaného prehliadača a nemajú nastavený automatický dátum ukončenia platnosti. Ak nechcete, aby sa spracúvali súbory „cookie“ vo formáte Flash, musíte nainštalovať vhodný doplnok, napríklad Privacy Badger pre prehliadač Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) alebo Adobe Flash Killer Cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie objektov ukladania HTML5 môžete zakázať nastavením prehliadača na súkromný režim. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne manuálne odstraňovali súbory „cookie“ a históriu prehliadača.

10.4 Zabránenie používaniu súborov „cookie“

Nastavenia prehliadača a aplikácie môžete konfigurovať podľa vlastných preferencií a môžete napríklad odmietnuť súbory „cookie“ tretej strany či všetky súbory „cookie“. Upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie webovej lokality.

10.5 Lehota uchovávania

Lehoty uchovávania súborov „cookie“ sa líšia a môžete si ich pozrieť vo svojom prehliadači.

11. Analýza

Na analyzovanie používateľských interakcií s našimi službami, ako je napríklad počet používateľských návštev našich služieb, to, ktoré informácie sa vyžadovali najčastejšie, a spôsob, akým používatelia interagovali s našimi službami, využívame rôzne služby. Údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú webové stránky odkazujúceho servera, ktoré stránky našich služieb sa otvárajú a ako často a informácie o trvaní prezerania jednotlivých stránok. Pomáha nám to zlepšovať to, ako používatelia využívajú naše služby, a tiež zlepšovať samotné naše služby. Používajú sa anonymizované údaje. Právny základ tohto postupu predstavuje článok 6 (1) (f) nariadenia GDPR.

11.1 Google Analytics

Táto webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. Takéto používanie zahŕňa prevádzkový režim služby Universal Analytics. Umožňuje priraďovanie údajov, relácií a interakcií medzi viacerými zariadeniami anonymnému ID používateľa a následné analyzovanie aktivít používateľa v zariadeniach.

Služba Google Analytics využíva súbory „cookie“ umožňujúce analyzovanie toho, ako využívate webovú lokalitu. Informácie vytvorené v súbore „cookie“ na základe vášho používania tejto webovej lokality sa bežne prenášajú na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, v ktorom sa ukladajú. Ak je na tejto webovej lokalite aktivovaná funkcia anonymizácie adresy IP, vaša adresa IP sa v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších zmluvných štátoch vopred skráti, a to na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len za výnimočných okolností sa na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa až tam. Adresa IP prenesená z vášho prehliadača prostredníctvom služby Google Analytics sa nebude zlučovať s ďalšími údajmi v spoločnosti Google. Spoločnosť Google použije informácie v tejto objednávke prevádzkovateľa webovej lokality na vyhodnotenie, ako používate webovú lokalitu. Cieľom je vytváranie správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovanie informácií o používaní ďalších služieb prepojených s webovou lokalitou a používaní internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Náš legitímny záujem na spracovaní údajov je aj na tieto účely. Právny základ používania služby Google Analytics predstavuje článok 6, odsek 1 f nariadenia GDPR. Údaje, ktoré odosielame a ktoré sú prepojené so súbormi „cookie“, informáciami o používateľovi (ako je napríklad ID používateľa) a reklamné ID, sa odstraňujú po 14 mesiacoch od dátumu posledného využitia našich služieb. Údaje s uplynutou lehotou uchovávania sa odstraňujú automaticky raz za mesiac. Ďalšie informácie o zmluvných podmienkach a ochrane údajov nájdete tu.

Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť úpravou príslušného nastavenia v softvéri prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade nemusia byť úplne dostupné všetky funkcie webovej lokality. Zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov vytvorených v súboroch „cookie“ a týkajúcich sa vášho používania webovej lokality (vrátane adresy IP) zo strany spoločnosti Google môžete zabrániť prevzatím a inštaláciou tohto softvéru. Súbory „cookie“ odhlásenia zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov z viacerých zariadení prostredníctvom služby Universal Analytics, odhlásenie musíte vykonať vo všetkých používaných systémoch. Súbory „cookie“ odhlásenia nastavíte kliknutím sem: Deaktivovať službu Google Analytics.

11.2 Hotjar

Údaje sa zhromažďujú a ukladajú na účely optimalizácie tejto služby, a to využívaním technológií od spoločnosti Hotjar Ltd. Tieto údaje možno využiť na vytváranie anonymných profilov používania. Na tento účel možno používať súbory „cookie“. Údaje zhromaždené pomocou technológií od spoločnosti Hotjar neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej lokality a nebudú sa zlučovať s osobnými identifikačnými informáciami o konkrétnom anonymnom používateľovi bez jeho výslovného súhlasu. Zo služby Hotjar sa môžete odhlásiť tu.

11.3 Spätná väzba

Naším cieľom je neustále zlepšovať naše služby. Na tento účel na vykonávanie prieskumov medzi používateľmi využívame službu Usabilla od spoločnosti Usabilla B.V., Amsterdam, Holandsko. Táto služba využíva súbor „cookie“, ktorý vytvára priame prepojenie so serverom služby Usabilla a na základe toho prenáša a spracúva určité informácie o používateľoch. Vaše informácie spracúvame výlučne anonymne. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Usabilla na adrese https://usabilla.com/privacy/.

12. Reklamy

Naši reklamní partneri aj my používame vaše osobné údaje na vytváranie prispôsobených a neprispôsobených reklám na naše produkty a produkty tretích strán v našich službách, službách sociálnych médií a na webových stránkach tretích strán. Na tieto účely používame súbory „cookie“, ďalšie technológie, online trhovisko reklám a reklamné siete. Keď vyjadríte súhlas s používaním reklamných a marketingových súborov „cookie“, detaily o vašich interakciách s našimi službami poskytujeme našim reklamným partnerom, ktorí ich následne využívajú na vytváranie prispôsobených reklám. Ak nevyjadríte súhlas s používaním reklamných a marketingových súborov „cookie“, stále sa vám môžu pri používaní našich služieb zobrazovať reklamy od tretích strán, no nebudú prispôsobené.

Niektorí naši reklamní partneri poskytujú možnosť odhlásenia sa (podrobne vysvetlené nižšie), ktorá umožňuje zrušiť používanie vašich údajov na reklamné účely. Odhlásiť sa z niektorých reklám sa tiež môžete využitím nasledujúcich prepojení:

Nastaveniu súborov „cookie“ vo svojom prehliadači a v nastaveniach aplikácie môžete tiež zabrániť tak, že nevyjadríte súhlas s používaním marketingových a reklamných súborov „cookie“.

Spolupracujeme s nasledujúcimi reklamnými partnermi (kliknutím na prepojenia získate ďalšie informácie o partneroch, ich zásadách ochrany osobných údajov a riešeniach odhlásenia): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords a sledovanie konverzií

Zobrazujeme reklamy Google AdWords a na prispôsobovanie online reklám na základe záujmov a polohy využívame nástroj sledovania konverzií Google.

Reklamy sa zobrazujú na základe požiadaviek vyhľadávania na webových lokalitách v reklamnej sieti Google.

Keď používateľ klikne na reklamu, spoločnosť Google umiestni do jeho zariadenia súbor „cookie“. Ďalšie informácie o používanej technológii súborov „cookie“ nájdete vo vyhláseniach spoločnosti Google o štatistikách týkajúcich sa webových lokalít a v jej vyhlásení o pravidlách ochrany osobných údajov.

Pomocou tejto technológie dostáva spoločnosť Google a my ako jej zákazník informácie o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na naše webové lokality. Takto získané informácie slúžia výlučne na účely štatistickej analýzy súvisiacej s optimalizáciou reklám. Nedostávame žiadne informácie, ktoré by nám umožnili návštevníka osobne identifikovať. Štatistické údaje, ktoré nám spoločnosť Google poskytuje, zahŕňajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám, a či boli presmerovaní na stránku našej webovej lokality so značkou konverzie, ak sú takéto informácie dostupné. Tieto štatistické údaje nám umožňujú sledovať, na základe ktorých vyhľadávaných výrazov používatelia najčastejšie klikli na naše reklamy a vďaka ktorým reklamám sa s nami používatelia skontaktovali využitím kontaktného formulára.

Ak nechcete, aby sa takéto údaje zhromažďovali, ukladaniu súborov „cookie“, ktoré táto technológia vyžaduje, môžete zabrániť napríklad v nastaveniach prehliadača alebo aplikácie. V takom prípade nebude vaša návšteva zahrnutá v štatistických údajoch o používateľoch.

Máte tiež možnosť vybrať typy reklám spoločnosti Google alebo deaktivovať reklamy na základe záujmov v spoločnosti Google, a to úpravou nastavení reklám. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov „cookie“ tretej strany využitím nástroja na odhlásenie spoločnosti Network Advertising Initiative.

12.2 Dynamický remarketing Google

Na našej webovej lokalite využívame funkciu dynamického remarketingu siete Google AdWords. Táto technológia nám umožňuje umiestňovať automaticky vytvárané reklamy zamerané na cieľové skupiny po tom, ako navštívite našu webovú lokalitu. Reklamy sú zamerané na produkty a služby, na ktoré ste klikli pri poslednej návšteve našej webovej lokality.

Spoločnosť Google využíva súbory „cookie“ na vytváranie reklám na základe záujmu. Pri tomto postupe spoločnosť Google bežne ukladá informácie, ako sú napríklad údaje o vašej webovej požiadavke, adrese IP, type prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase vašej požiadavky. Tieto informácie slúžia len na účely mapovania webového prehliadača s konkrétnym zariadením. Nemožno ich používať na identifikáciu osoby.

Ak nechcete od spoločnosti Google dostávať reklamy podľa používateľa, umiestňovanie reklám môžete deaktivovať v nastaveniach reklám spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o používaní súborov „cookie“ spoločnosti Google nájdete vo vyhlásení o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

12.3 Nástroj Facebook Custom Audiences

Produkt Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) pre služby Facebook a Instagram sa tiež používa ako súčasť umiestňovania online reklám podľa používania. Na základe vašich údajov o používaní sa v zásade vytvára nevratný a osobne neidentifikovateľný súhrn (kontrolný pseudosúčet), ktorý možno preniesť spoločnosti Facebook na účely analýzy a marketingu. Pri tomto postupe sa nastavuje súbor „cookie“ služby Facebook. Týmto spôsobom sa zhromažďujú informácie o vašich aktivitách na webovej lokalite (napríklad informácie o správaní pri prezeraní webu, navštívených webových stránkach atď.). Vaša adresa IP sa ukladá a používa na geografické úpravy.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracúvaní a používaní, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služieb FacebookInstagram.

13. Prenos údajov

Keď využívame služby poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje mimo EÚ/EHP, pri prenose a spracúvaní osobných údajov mimo EÚ využívame príslušné bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad štandardné doložky o ochrane údajov prijaté EÚ alebo rozhodnutie EÚ o primeranosti prenosu a spracúvania vašich osobných údajov mimo EÚ.

14. Zabezpečenie údajov

Na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo neúmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom zo strany neoprávnených osôb sme prijali rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme a aktualizujeme, aby zodpovedali technologickému vývoju.

15. Úložisko údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné, aby ste mohli využívať naše služby a aby sme vám mohli poskytovať naše služby v súlade so zákonmi. Vaše údaje budeme anonymizovať alebo agregovať, ak ich máme v úmysle používať na analytické štatistické účely počas dlhších období.

16. Signály „Nesledovať“ a podobné mechanizmy

Nereagujeme na tieto signály, pretože neexistuje žiadny štandard.

Posledná aktualizácia: september 2020